Information om behandling av personuppgifter och personuppgiftsombud

Eventuella personuppgifter som en anmälan kan komma att innehålla kommer att hanteras på följande sätt. Det är viktigt att du är införstådd med hur det fungerar.

Personuppgiftsansvarig: Infranord är personuppgiftsansvarig för Whistleblowersystemet. Adress: Box 1803, 171 21 Solna, Telefonnummer: 010-121 10 00
Personuppgiftsombud är Miriam Lewinschal.
Integritetsskyddsfrågor kan mailas till miriam.lewinschal@infranord.se. Telefonnummer: 010-121 43 10


Ändamål med behandlingen: Personuppgifter i Whistleblowersystemet används för att ta ställning till de anmälningar som lämnas i systemet och för att undersöka om utpekade personer varit delaktig i brottsliga gärningar som korruption eller andra allvarliga oegentligheter.


Uppgifter som behandlas: De personuppgifter vi behandlar är de uppgifter som lämnas i anmälan samt de ytterligare uppgifter som eventuellt hämtas in för att kunna genomföra en ändamålsenlig undersökning. Uppgifterna kan bland annat innehålla namn, befattning och uppgift om misstänkt lagöverträdelse.


Mottagare av uppgifterna: Infranord har begränsat behörigheten för åtkomst till uppgifter i Whistleblowersystemet så att endast VD och Personalchef får ta del av uppgifterna för att hantera anmälningar och leda undersökningar och endast om de behöver uppgifterna för att utföra sitt arbete.


Rätt till registerutdrag m.m.Du har rätt att efter begäran ta del av vilka personuppgifter som Infranord behandlar om dig, samt få uppgifter rättade eller raderade. Om du anser att Infranord bryter mot reglerna i Dataskyddsförordningen 2016/679 har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.